Socialt og kulturelt entreprenørskab i performance-design

Mange studerende på Performance-design skaber allerede både kulturel og social værdi igennem deres praksis- og design-orienterede projekter. Vi vil gerne understøtte denne type aktivitet yderligere og kvalificere måden hvorpå vi taler om det ved et skabe et refleksivt undervisningsrum, som begrebsliggør sådanne projekter og arbejdsmetoder som entreprenørskab.

Vi forstår grundlæggende entreprenørskab som noget, der udfolder sig i et møde mellem kreativitet og analyse. Vi ønsker at styrke de studerendes evne til at skabe mening ud fra uvante og ustrukturerede informationer og skabe en meningsfuld syntese ud af sådanne fragmenter. Et kendetegn for entreprenøriel aktivitet er, at det indebærer ikke-lineære, iterative processer; en kognitiv stil som trækker på både analytiske og intuitive tankemodi (Kickul & Gundry 2011, p 88). På den måde ser vi undervisning i entreprenørskab som en måde at arbejde systematisk med at kvalificere arbejdet med intuition.

Tilsvarende forstår vi entreprenørskab som en sensitivitet over for det mulighedsrum, der opstår i mødet mellem individ og mulighed, og som entreprenøren selv skaber i en situationel, social proces (Blenker & Thrane, 2011).

Det gør vi ved at udfordre vores studerende og os selv til at suspendere vores vante måde at tænke og handle på (Scharmer 2009). Derudover præsenterer vi de studerende for arbejdsformer, som er baseret på iterative processer og som arbejder eksplicit med æstetisk erfaring som erkendelsesform. Dette sker bl.a. i vores ’værksteduge’ som er et fælles aktivitetsforløb for de studerende på tværs af årgange, og disse praksis-erfaringer kvalificeres i kursusforløbet projektledelse og designpraksis af en teoretisk-metodisk diskussion af disse praksisformer inden for rammen af entreprenørskab.

Forskningsmæssigt bidrager det design- og performance-teoretiske fundament som kendetegner undervisningen på performance-design, til den igangværende diskussion af forholdet mellem entreprenørskab og design (Peneluna & Peneluna 2008, 2012). Blandt væsentlige fællestræk er et grundlæggende forandringsperspektiv samt løbende afprøvning og materialisering.

Udviklingsprojekt efterår 2014

Performance-design arbejder i efteråret 2014 med et særligt projekt om socialt og kulturelt entreprenørskab i performance-design og har modtaget finansiel støtte til dette fra Fonden for Yngre Entreprenørskab.

Konkrete aktiviteter i projektet:

1) At introducere og diskutere forskellige typer af entreprenørskab som en integreret del af kursusforløbet i kurset projektledelse og designmetoder.

2) At udbyde workshops og værkstedsaktiviteter, som centrerer sig omkring entreprenørielle metoder.

Performance-design har et eksisterende, obligatorisk kursus i projektledelse og designpraksis, som forløber over et semester. Dertil kommer værkstedsaktiviteter, hvor de studerende udelukkende arbejder praktisk med værktøjer til ideudvikling, præsentation og design. Vi ønsker at udvikle og intensivere indsatsen omkring entreprenørskab i krydsfeltet mellem disse to undervisningstilbud. Kursus-udbuddet tilbyder det, som Pittaway and Edwards (2012) omtaler som ”about” og ”for” undervisning, der skaber bevidsthed om entreprenørskab gennem vidensbaserede koncepter og udvikler konkrete entreprenørielle færdigheder og kompetencer. I værkstedsugen arbejder de studerende med undervisning ”through” entreprenørielle metoder, hvor undervisningen simulerer entreprenøriel evaluering i form af projekt-pitch og prototype-testing.

Referencer:

Bleker & Trane, 2011: ”Entreprenørskabsundervisning: rigtigt svar på det forkerte spørgsmål. I Kirketerp og Greve (red.): w. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 55-65.

Kicjul & Gundry, 2011: Entrepreneurial Intuition. I handbook of intuition research, ed. Marta Sinclaid. Edward Elgar publishing.

Penalunoa, A. & Penaluna K., 2008: Crossing the bridge: Insights into enabling strategies for creative business development. http://www.heacademy.ac.uk/assets/bmaf/documents/BMAF_Conference_2009/presentation_slides/Penaluna_Swansea_Met_Full_Paper.doc.

Penaluna, A & Penaluna, K., 2011: The Evidence So Far: Calling for Creative Industries Engagement With Entrepreneurship Education Policy and Development. In Entrepreneurship and the Creative Economy: Process, Policy and Practice, Colette Henry & Anne de Bruin (eds). Edward Elgar Publications

Scharmer, C.O 2009: Theory U: Leading from the Future as it Emerges. San Fransicso: Berrett-Koehler

Skærmbillede 2014-11-20 kl. 16.33.21